文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 《弟子规》全文带拼音

《弟子规》全文带拼音

《弟子规》全文带拼音

zǒng xù

总叙

dìzǐguīshèng rén xùn 弟子规,圣人训。

shǒu xiào tìcìjǐn xìn

首孝悌,次谨信。

fànài zhòng ér qīn rén 泛爱众,而亲仁。

yǒu yúlìzéxuéwén

有余力,则学文。

rùzéxiào

入则孝

fùmǔhūyìng wùhuǎn 父母呼,应勿缓。

fùmǔmìng xíng wùlǎn 父母命,行勿懒。

fùmǔjiào xūjìng tīng 父母教,须敬听。

fùmǔzéxūshùn chéng 父母责,须顺承。

dōng zéwēn xiàzéqìng 冬则温,夏则凊。

chén zéxǐng hūn zédìng 晨则省,昏则定。

chūbìgào fǎn bìmiàn 出必告,反必面。

jūyǒu cháng yèwúbiàn 居有常,业无变。

shìsuīxiǎo wùshàn wéi 事虽小,勿擅为。

gǒu shàn wéi zǐdào kuī

苟擅为,子道亏。

wùsuīxiǎo wùsīcáng 物虽小,勿私藏。

gǒu sīcáng qīn xīn shāng 苟私藏,亲心伤。

qīn suǒhào lìwèi jù

亲所好,力为具。

qīn suǒwùjǐn wèi qù

亲所恶,谨为去。

shēn yǒu shāng yíqīn yōu 身有伤,贻亲忧。

déyǒu shāng yíqīn xiū

德有伤,贻亲羞。

qīn ài wǒxiào hénán

亲爱我,孝何难。

qīn zēng wǒxiào fāng xián 亲憎我,孝方贤。

qīn yǒu guòjiàn shǐgēng 亲有过,谏使更。

yíwúsèróu wúshēng

怡吾色,柔吾声。

jiàn búrùyuèfùjiàn

谏不入,悦复谏。

háo qìsuítàwúyuàn

号泣随,挞无怨。

qīn yǒu jíyào xiān cháng 亲有疾,药先尝。

zhòu yèshìbùlíchuáng 昼夜侍,不离床。

sāng sān nián cháng bēi yè丧三年,常悲咽。

jūchùbiàn jiǔròu jué

居处变,酒肉绝。

sāng jìn lǐjìjìn chéng

丧尽礼,祭尽诚。

shìsǐzhěrúshìshēng

事死者,如事生。

chūzétì

出则弟

xiōng dào yǒu dìdào gōng 兄道友,弟道恭。

xiōng dìmùxiào zài zhōng 兄弟睦,孝在中。

cái wùqīng yuàn héshēng 财物轻,怨何生。

yán yǔrěn fèn zìmǐn

言语忍,忿自泯。

huòyǐn shíhuòzuòzǒu

或饮食,或坐走。

zhǎng zhěxiān yòu zhěhòu 长者先,幼者后。

zhǎng hūrén jídài jiào

长呼人,即代叫。

rén bùzài jǐjídào

人不在,已即到。

chēng zūn zhǎng wùhūmíng 称尊长,勿呼名。

duìzūn zhǎng wùxiàn néng 对尊长,勿见能。

lùyùzhǎng jíqūyī

路遇长,疾趋揖。

zhǎng wúyán tuìgōng lì

长无言,退恭立。

qíxiàmǎchéng xiàjū

骑下马,乘下车。

guòyóu dài bǎi bùyú

过犹待,百步余。

zhǎng zhělìyòu wùzuò

长者立,幼勿坐。

zhǎng zhězuòmìng nǎi zuò长者坐,命乃坐。

zūn zhǎng qián shēng yào dī尊长前,声要低。

dībùwén quèfēi yí

低不闻,却非宜。

jìn bìqūtuìbìchí

进必趋,退必迟。

wèn qǐduìshìwùyí

问起对,视勿移。

shìzhūfùrúshìfù

事诸父,如事父。

shìzhūxiōng rúshìxiōng 事诸兄,如事兄。

jǐn

zhāo qǐzǎo yèmián chí

朝起早,夜眠迟。

lǎo yìzhìxīcǐshí

老易至,惜此时。

chén bìguàn jiān shùkǒu 晨必盥,兼漱口。

biàn niào huízhéjìng shǒu 便尿回,辄净手。

guān bìzhèng niǔbìjié

冠必正,纽必结。

wàyǔlǚjùjǐn qiè

袜与履,俱紧切。

zhìguān fúyǒu dìng wèi 置冠服,有定位。

wùluàn dùn zhìwūhuì

勿乱顿,致污秽。

yīguìjiébúguìhuá

衣贵洁,不贵华。

shàng xún fèn xiàchèn jiā上循分,下称家。

duìyǐn shíwùjiǎn zé

对饮食,勿拣择。

shíshìkěwùguòzé

食适可,勿过则。

nián fāng shào wùyǐn jiǔ

年方少,勿饮酒。

yǐn jiǔzuìzuìwéi chǒu

饮酒醉,最为丑。

bùcōng róng lìduān zhèng 步从容,立端正。

yīshēn yuán bài gōng jìng 揖深圆,拜恭敬。

wùjiàn yùwùbǒyǐ

勿践阈,勿跛倚。

wùjījùwùyáo bì

勿箕踞,勿摇髀。

huǎn jiēlián wùyǒu shēng

缓揭帘,勿有声。

kuān zhuǎn wān wùchùléng 宽转弯,勿触棱。

zhíxūqìrúzhíyíng

执虚器,如执盈。

rùxūshìrúyǒu rén

入虚室,如有人。

shìwùmáng máng duōcuò

事勿忙,忙多错。

wùwèi nán wùqīng lüè

勿畏难,勿轻略。

dòu nào chǎng juéwùjìn

斗闹场,绝勿近。

xiépìshìjuéwùwèn

邪僻事,绝勿问。

jiāng rùmén wèn shúcún

将入门,问孰存。

jiāng shàng táng shēng bìyáng 将上堂,声必扬。

rén wèn shuíduìyǐmíng

人问谁,对以名。

wúyǔwǒbùfēn míng

吾与我,不分明。

yòng rén wùxūmíng qiú用人物,须明求。

tǎng bùwèn jíwéi tōu

倘不问,即为偷。

jièrén wùjíshíhuán

借人物,及时还。

rén jièwùyǒu wùqiān

人借物,有勿悭。

xìn

fán chūyán xìn wéi xiān 凡出言,信为先。

zhàyǔwàng xīkěyān

诈与妄,奚可焉。

huàshuōduōbùrúshǎo 话说多,不如少。

wéi qíshìwùnìng qiǎo 惟其是,勿佞巧。

jiān qiǎo yǔhuìwūcí

奸巧语,秽污词。

shìjǐng qìqièjièzhī

市井气,切戒之。

jiàn wèi zhēn wùqīng yán 见未真,勿轻言。

zhīwèi dìwùqīng chuán

知未的,勿轻传。

shìfēi yíwùqīng nuò

事非宜,勿轻诺。

gǒu qīng nuòjìn tuìcuò

苟轻诺,进退错。

fán dào zìzhòng qiěshū

凡道字,重且舒。

wùjíjíwùmóhu

勿急疾,勿模糊。

bǐshuōcháng cǐshuōduǎn 彼说长,此说短。

bùguān jǐmòxián guǎn

不关己,莫闲管。

jiàn rén shàn jísīqí

见人善,即思齐。

zòng qùyuǎn yǐjiàn jī

纵去远,以渐跻。

jiàn rén èjínèi xǐng

见人恶,即内省。

yǒu zégǎi wújiājǐng

有则改,无加警。

wéi déxuéwéi cái yì

唯德学,唯才艺。

bùrúrén dāng zìlì

不如人,当自砺。

ruòyīfúruòyǐn shí

若衣服,若饮食。

bùrúrén wùshēng qī

不如人,勿生戚。

wén guònùwén yùlè

闻过怒,闻誉乐。

sǔn yǒu lái yìyǒu què

损友来,益友却。

wén yùkǒng wén guòxīn 闻誉恐,闻过欣。

zhíliàng shìjiàn xiāng qīn 直谅士,渐相亲。

wúxīn fēi míng wéi cuò

无心非,名为错。

yǒu xīn fēi míng wéi è

有心非,名为恶。

guònéng gǎi guīyúwú过能改,归于无。

tǎng yǎn shìzēng yìgū

倘掩饰,增一辜。

fàn ài zhòng

泛爱众

fán shìrén jiēxūài

凡是人,皆须爱。

tiān tóng fùdìtóng zài

天同覆,地同载。

xìng gāo zhěmíng zìgāo 行高者,名自高。

rén suǒzhòng fēi mào gāo 人所重,非貌高。

cái dàzhěwàng zìdà

才大者,望自大。

rén suǒfúfēi yán dà

人所服,非言大。

yǐyǒu néng wùzìsī

己有能,勿自私。

rén yǒu néng wùqīng zǐ人有能,勿轻訾。

wùchǎn fùwùjiāo pín 勿谄富,勿骄贫。

wùyàn gùwùxǐxīn

勿厌故,勿喜新。

rén bùxián wùshìjiǎo 人不闲,勿事搅。

rén bùān wùhuàrǎo 人不安,勿话扰。

rén yǒu duǎn qièmòjiē人有短,切莫揭。

rén yǒu sīqièmòshuō人有私,切莫说。

dào rén shàn jíshìshàn 道人善,即是善。

rén zhīzhīyùsīmiǎn 人知之,愈思勉。

yáng rén èjìshìè

扬人恶,即是恶。

jízhīshèn huòqiězuò疾之甚,祸且作。

shàn xiāng quàn déjiējiàn 善相劝,德皆建。

guòbùguīdào liǎng kuī

过不规,道两亏。

fán qǔyǔguìfēn xiǎo

凡取与,贵分晓。

yǔyíduōqǔyíshǎo

与宜多,取宜少。

jiāng jiārén xiān wèn jǐ

将加人,先问己。

jǐbúyùjísùyǐ

己不欲,即速已。

ēn yùbào yuàn yùwàng

恩欲报,怨欲忘。

bào yuàn duǎn bào ēn cháng 抱怨短,报恩长。

dài bìpúshēn guìduān

待婢仆,身贵端。

suīguìduān cíér kuān

虽贵端,慈而宽。

shìfúrén xīn bùrán

势服人,心不然。

lǐfúrén fāng wúyán

理服人,方无言。

qīn rén

亲仁

tóng shìrén lèi bùqí

同是人,类不齐。

liúsúzhòng rén zhěxī流俗众,仁者希。

guǒrén zhěrén duōwèi 果仁者,人多畏。

yán búhuìsèbúmèi

言不讳,色不媚。

néng qīn rén wúxiàn hǎo 能亲仁,无限好。

dérìjìn guòrìshǎo

德日进,过日少。

bùqīn rén wúxiàn hài 不亲仁,无限害。

xiǎo rén jìn bǎi shìhuài 小人进,百事坏。

yúlìxuéwén

余力学文

búlìxíng dàn xuéwén

不力行,但学文。

zhǎng fúhuáchéng hérén 长浮华,成何人。

dàn lìxíng bùxuéwén

但力行,不学文。

rèn jǐjiàn mèi lǐzhēn

任己见,昧理真。

dúshūfǎyǒu sān dào

读书法,有三到。

xīn yǎn kǒu xìn jiēyào

心眼口,信皆要。

fāng dúcǐwùmùbǐ

方读此,勿慕彼。

cǐwèi zhōng bǐwùqǐ

此未终,彼勿起。

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng 宽为限,紧用功。

gōng fūdào zhìsètōng 工夫到,滞塞通。

xīn yǒu yísuízhájì

心有疑,随札记。

jiùrén wèn qiúquèyì

就人问,求确义。

fáng shìqīng qiáng bìjìng 房室清,墙壁净。

jīàn jiébǐyàn zhèng

几案洁,笔砚正。

mòmópiān xīn bùduān 墨磨偏,心不端。

zìbújìng xīn xiān bìng

字不敬,心先病。

lièdiǎn jíyǒu dìng chù

列典籍,有定处。

dúkàn bìhuán yuán chù读看毕,还原处。

suīyǒu jíjuàn shùqí

虽有急,卷束齐。

yǒu quēhuài jiùbǔzhī

有缺坏,就补之。

fēi shèng shūbǐng wùshì非圣书,屏勿视。

bìcōng míng huài xīn zhì敝聪明,坏心志。

wùzìbào wùzìqì

勿自暴,勿自弃。shèng yǔxián kěxún zhì圣与贤,可驯致。