文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

小学语文四年级下册第一单元读读写写

班级姓名

看拼音写词语:

dòng tíng jiāng nán wán shǎng wúxia kuò sàn pān dēng

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

tài shān luò tuó píng zhàng zhè jiāng yóu tóng yōng jǐ

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

kǒng xìyǎng wò tún bù shāo wēi é jiǎo cā shāng

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

yī jù jìng tíng shān bō lán zhuàng kuò shuǐ píng rú jìng

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

fēng luán xióng wěi hóng yè sì huǒ bá dì ér qǐ

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

wān yán qí fēng luó liè xíng tài wàn qiān sè cǎi míng lì

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

wēi fēng wù lì lián mián bù duàn tū wù sēn yù

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

读读记记

fěi cuì liáng shuǎng gāo sǒng shān jiàn tòu shè jì jìng

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

zēng tiān xì suì mǎ tí róu nèn jǐn duàn mián yán

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

xuàn làn bái ái ái chóng chóng dié dié bān bān diǎn diǎn

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

独坐敬亭山望洞庭忆江南

【】【】【】

,,

。。。

,,

。。。

四年级语文下册日积月累

1、舟行碧波上,_______________ __。

2、大漠孤烟直,_____ _ ____________。

3、几行红叶树,_____________________。

4、落木千山天远大,____________________。

5、浮天水送无穷树,____________________。

6、春江潮水连海______________________。

小学语文四年级下学期第二单元词语盘点(读读写写)

班级 姓名

看拼音写词语:

wéi chí cái fù j īn ɡ zhàn qì zhòn ɡ sh ǔ yú b ǎi huò

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

qín ɡ xín ɡ dào dé hào m ǎ xiàn ɡ pí z ūn yán táo nàn

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

shàn lián ɡ p ǔ shí ku ǎn dài lì wài hóu jié zàn sh ǎn ɡ

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

chuí bèi ji ān ɡ yìn ɡ x ǔ pèi b ō diàn huà hu ǎn hu ǎn sh ǐ ɡuò

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

mèn mèn bú lè mí huò bù ji ě miàn chén ɡ cài sè

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

pí bèi bù k ān lán ɡ t ūn h ǔ yàn ɡǔ shòu rú chái

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

读读记记

jié j ū b ēn chí kuì zèn ɡ ti ān j īn s ǔn sh ān ɡ liàn ɡ shài

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

zhú qi ān hu ǒ hòu d ān wù zhuàn qián shú liàn jiào d ǎo

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

ji ǎn ɡ ji ū shòu yì chén zhòn ɡ dào xiè y ǎn shén bào yuàn

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

ɡǔ lì kuān rónɡ mènɡ mèi yǐ qiú zǒu jiē chuàn xiànɡ

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

jiānɡ xīn bǐ xīn

语文小学四年级(下册)词语盘点日积月累累测试卷(田字格)

日积月累

7、________________________,无数夕阳山。

8、言必信,_______________。

9、与朋友交,_______________。

10、己所不欲,__________________ 。

11、精诚所加,______________。

12、老吾老,__________ ;幼吾幼,_____________。

13、爱人者, _____________;敬人者,___________ 。

14、清明前后_____________ 。