文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > Elektronické publikování pro e-learning

Elektronické publikování pro e-learning

Elektronicke′publikova′n?′pro e-learning

Petr Sojka

Masarykova univerzita v Brneˇ,Fakulta informatiky

sojka@fi.muni.cz

Abstrakt Nejcˇasteˇjsˇ?′m zpu?sobem komunikace prˇi e-vy′uce a aktivita′ch typu

blended learning zu?sta′va′sta′le dokument cˇi e-dokument,at’jizˇto je skriptum,

prezentace,webova′stra′nka nebo e-mail.Prˇesto kvalita dnesˇn?′ho elektronicke′ho

publikova′n?′zaosta′va′za kvalitou,kterou u klasicky′ch publikac?′dosahovali mistrˇi

cˇerne′ho rˇemesla prˇed sto lety.

V cˇla′nku analyzujeme mozˇne′prˇ?′cˇiny tohoto stavu,i nove′dosud ma′lo vyuzˇ?′vane′

mozˇnosti dnesˇn?′ho elektronicke′ho publikova′n?′,a ty demonstrujeme na prˇ?′praveˇ

a zpracova′n?′tohoto sborn?′ku.

1Co je sˇe′mem elektronicke′ho publikova′n?′pro e-learning?

Jedna z verz?′prˇ?′beˇhu o Golemovi prav?′,zˇe rabi Yehudah Lo¨w ben Bezalel prˇivedl k zˇivotu prach zemeˇtak,zˇe na pergamen napsal magicka′slova a tento dokument(sˇe′m) vlozˇil do u′st z hl?′ny uhneˇtene′ho Golema.Pergamen dnes jizˇnen?′hlavn?′m me′diem pro prˇenos(magicky′ch,ozˇivuj?′c?′ch)slov.Prˇestozˇe klasicka′kniha zu?stane i nada′le oveˇrˇenou cestou poda′va′n?′informac?′a znalost?′a jejich sˇ?′rˇen?′ve vy′uce,nikdo nepochybuje o tom, zˇe paralelneˇbude naby′vat du?lezˇitosti elektronicke′publikova′n?′,kdy dokumenty a knihy (e-book)budou sˇ?′rˇeny elektronickou cestou a budou navrzˇeny tak,aby i jejich cˇetba mohla prob?′hat na digita′ln?′ch zarˇ?′zen?′ch.

Soucˇasne′snahy jsou napnuty ke standardizaci elektronicky prˇena′sˇeny′ch vy′ukovy′ch objektu?(sharable content objects,reusable content objects),mezi nimizˇkromeˇzvukovy′ch a video-komponent hraj?′dokumenty sta′le vy′znamnou roli.V tomto prˇ?′padeˇjde vlastneˇo e-dokumenty,tedy dokumenty prˇena′sˇene′elektronickou cestou, a cˇasto konzumovane′na digita′ln?′ch monitorech,persona′ln?′ch digita′ln?′ch asistentech cˇi mobilech trˇet?′generace.

Dokument je da′n svy′m obsahem a formou.Obsah dokumentu je samozrˇejmeˇprima′rn?′–samotny′obsah vsˇak nestacˇ?′.Prˇ?′stup“Content is king”z konce minule′ho stolet?′vystrˇ?′dalo vystrˇ?′zliveˇn?′na zacˇa′tku jedenadvaca′te′ho stolet?′i[Skyme,2002]. Pouze obsah nestacˇ?′.Je trˇeba j?′t kus cesty da′le vstrˇ?′c autorovi:du?lezˇita′je nejen forma,design prˇizpu?sobeny′konkre′tn?′m cˇtec?′m zarˇ?′zen?′m,ale take′mozˇnostem navigace v e-dokumentu,vyhleda′va′n?′cˇi cˇasova′n?′prˇ?′stupu k informac?′m.A to je pouze vrchol ledovce rozsa′hle′problematiky prˇ?′pravy e-dokumentu?.Poveˇstny′sˇe′m ale mus?′me hledat na te′to cesteˇke cˇtena′rˇi k jeho potrˇeba′m,zvyku?m,a mozˇnostem cˇtec?′ho zarˇ?′zen?′.

2Zacˇ?′na′me na zelene′louce?

Historie publikova′n?′se meˇrˇ?′na tis?′ce let.Za zlomovy′okamzˇik se povazˇuje polovina minule′ho tis?′cilet?′,kdy dosˇlo k za′sadn?′zmeˇneˇmozˇnost?′sˇ?′rˇen?′dokumentu?.Vyna′lez Petr Sojka,Toma′sˇPitner(editorˇi):SCO2005,sborn?′k2.rocˇn?′ku konference o elektronicke′podporˇe vy′uky,s.29–32.

c Masarykova univerzita v Brneˇ,Brno,2005ISBN80-210-3699-0

30Petr Sojka

knihtisku umozˇnil mnohem snazsˇ?′a levneˇjsˇ?′sˇ?′rˇen?′dokumentu?.Podobneˇvy′znamna′revoluce je tu dnes.Internet je cha′pa′n jako nove′prˇenosove′me′dium,ktere′stejneˇnebo jesˇteˇvy′razneˇji snizˇuje barie′ru sˇ?′rˇen?′tisˇteˇny′ch dokumentu?danou fyzika′ln?′mi vlastnosti dosud uzˇ?′vane′ho prˇenosove′ho materia′lu,tedy pap?′ru.

Teorie automatizace zpracova′n?′dokumentu?saha′do sˇedesa′ty′ch let minule′ho stolet?′, kdy Charles Goldfarb,Ed Mosher a Ray Lorie navrhli prvn?′strukturn?′znacˇkovac?′jazyk,GML(Generalized Markup Language)[Goldfarb,2003].Nutnost standardizace dokumentove′ho metajazyka a na′stroju?s n?′m pracuj?′c?′ch vedla v roce1974k na′vrhu SGML,Standard Generalized Markup Language,normy ISO8879:1986.Metajazyk, tedy formalismus pro de?nici forma′ln?′ch jazyku?dokumentu?SGML se pouzˇ?′val zejme′na tam,kde sˇlo o zpracova′n?′obrovsky′ch objemu?textovy′ch dat–patentove′databa′ze, databa′ze pra′vnicky′ch prˇedpisu?,dokumentace velky′ch projektu?typu na′vrh letadel cˇi atomovy′ch elektra′ren.V teˇchto aplikac?′ch plneˇvynikla hlavn?′mysˇlenka znacˇkovac?′ch jazyku?,a to oddeˇlen?′formy od obsahu a z toho vyply′vaj?′c?′ho usnadneˇn?′editace textu, jeho ukla′da′n?′,indexova′n?′a vyhleda′va′n?′a na′sobne′publikova′n?′v ru?zny′ch podoba′ch. Dokumenty ulozˇene′v tomto otevrˇene′m forma′tu se daj?′editovat libovolny′m editorem, a velc?′nakladatele′si SGML zvolili pro dlouhodobe′ukla′da′n?′textu?jizˇprˇed trˇemi deka′dami.Jak proz?′rava′tato volba byla se ukazuje dnes,kdy pouhou de?nic?′formy odpov?′daj?′c?′logicky′m entita′m gramatiky dokumentu mohou publikovat ze stejny′ch dat dokumenty prˇizpu?sobene′dnesˇn?′m zobrazovac?′m zarˇ?′zen?′m.

Specialisty v elektronicke′m publikova′n?′neprˇekvapil vy′beˇr metajazyka SGML Tim Berners-Lee pro forma′ln?′popis prvn?′ho jazyka internetu–HTML,a na′sledny′boom technologie znacˇkovac?′ch jazyku?(WML,DocBook,TEI,XHTML,MathML)a standardu?a technologi?′od nich se odv?′jej?′c?′ch(CSS,RDF,Topic Maps).“The web is broken and I broke it.”prˇizna′va′guru webove′ho designu David Siegel,ktery′staveˇl na speci?cky′ch nekompatibiln?′ch rozsˇ?′rˇen?′ch internetovy′ch prohl?′zˇecˇu?a ty vyuzˇ?′val k sice gra?cky efektn?′m,ale du?sledne′odlisˇen?′obsahu a formy neumozˇnˇuj?′c?′m,prezentac?′m. Ke′zˇby podobneˇprozrˇeli uzˇivatele′textovy′ch procesoru?typu Microsoft Word,ktery′m deˇla′proble′m v textu vyznacˇit jednoznacˇny′m a konzistentn?′m zpu?sobem naprˇ?′klad kapitolu do knihy nebo cˇla′nek do sborn?′ku pro jednotne′prˇesazen?′specialistou.

Dnes slozˇite′SGML nahradilo jednodusˇsˇ?′XML.Indexova′n?′slovn?′ch tvaru?,bez lemmatizace a se′manticke′ho indexova′n?′ma′sve′limity.Nastala vize se′manticke′ho webu,kdy indexovany′mi objekty dokumentu?jizˇnebudou jednotlive′slovn?′tvary,ale vy′znamy.Jak peˇkna′prˇedstava,pta′t se na vy′znamy,jenzˇe jak?Jak prˇinutit autory,aby sve′dokumenty znacˇkovali se′manticky a vytva′rˇeli potrˇebna′metadata,kdyzˇneum?′ani rˇ?′ct co je nadpis prˇ?′slusˇne′u′rovneˇ?Slibny′je tedy sp?′sˇe postup se′manticka′metadata e-dokumentu?generovat z plne′ho textu s vyuzˇit?′m vsˇech informac?′v textu dostupny′ch, vcˇetneˇpouzˇit?′technik zpracova′n?′prˇirozene′ho jazyka[Gregar a Pitner,2005].Podobneˇto deˇla′Google,ktery′prˇihl?′zˇ?′k tomu,zda je e-dokument forma′lneˇspra′vny′,validn?′,a z jeho struktury odhaduje vy′znam dokumentu z vy′znamu?slov v titulku,nadpisech, zacˇa′tku dokumentu apod.Da′le metodou vycha′zej?′c?′ze standardn?′citacˇn?′analy′zy pocˇ?′ta′kredit e-dokumentu tzv.PageRank,ktery′slouzˇ?′k urcˇen?′relevance e-dokumentu k dotazu.

Elektronicke′publikova′n?′pro e-learning31 3Pa′r prˇ?′kladu?,na′meˇtu?a zkusˇenost?′

Mysˇlenky du?sledne′ho oddeˇlen?′obsahu od formy,kvalitn?′ho logicke′ho znacˇkova′n?′a aplikace metod zpracova′n?′prˇirozene′ho jazyka byly pouzˇity v rˇadeˇvelky′ch publikacˇn?′ch projektu?[Vsˇech peˇt pohromadeˇ,1999,DVD10@FI,2004,Sojka,1998,Sojka,2004]. Ohlasy studentu?na sjednocen?′studijn?′ch materia′lu?stovky prˇedmeˇtu do prˇenositelne′ho forma′tu[DVD10@FI,2004]jsou veskrze pozitivn?′.Po opakovane′pouzˇ?′va′n?′studij-n?′ch materia′lu?a generova′n?′ru?zny′ch variant e-dokumentu?pro ruzna′vy′stupn?′zarˇ?′-zen?′[Dosˇla′et al.,1999,Dosˇla′et al.,2002]je nezbytne′uzˇit?′dobrˇe znacˇkovane′ho doku-mentu v DocBooku[Barˇinka a V ojteˇch,2005]nebo L A T E Xu.Vyuzˇit?′XML jako rozhran?′pro vy′meˇnu vy′ukovy′ch komponent je jisteˇperspektivn?′,byt’zat?′m nen?′v dohledu shoda na neˇjake′vsˇeobecneˇuzna′vane′ontologii pro pra′ci s vy′znamem textu?,byt’vyjadrˇovac?′mozˇnosti jazyku?a technologi?′XML pro zpracova′n?′textu?tu jsou[Pavlovicˇet al.,2005].

U e-dokumentu?,zejme′na vy′ukovy′ch,je cˇasto zˇa′dany′m prvkem interaktivita a animace.To na′s vedlo k vy′voji portabiln?′ch rˇesˇen?′interaktivn?′ch animac?′prˇ?′mo ve forma′tu PDF[Holecˇek a Sojka,2004].Jejich uzˇit?′v[Dosˇla′et al.,2002]ukazuje na mozˇnosti skriptova′n?′ve forma′tu PDF prˇi vyuzˇit?′volneˇsˇ?′rˇene′ho Acrobat Readeru,a setkalo se takte′zˇpozitivn?′m prˇijet?′m u studentu?.Umozˇnˇuje uve′st do praxe heslo Bena Shneidermana“Collect relate create donate”[Shneiderman,2000].

Zanedba′vanou cˇa′st?′prˇ?′pravy vy′ukovy′ch e-dokumentu?je forma.S prˇechodem zpracova′n?′textu?od specialistu?na stu?l autora se zvy′sˇily jednak mozˇnosti prˇ?′me′ho ovlivneˇn?′formy autorem,ale take′pozˇadavky na znalosti autora v oblastech digita′ln?′typogra?e a zpracova′n?′textu?.Ty jsou sta′le velmi mizive′,jak ukazovaly i pra′ce na tomto sborn?′ku.Jak byl sborn?′k zpracova′va′n je popsa′no v kolofo′nu na straneˇ243 te′to knihy.Pokud jej drzˇ?′te v rukou,podarˇilo se ujednotit formu vsˇech42prˇ?′speˇvku?a tak zase udeˇlat jeden z kru?cˇku?k cˇtena′rˇi;prˇilozˇeny′CD-ROM zase vycha′z?′vstrˇ?′c teˇm, kterˇ?′chteˇj?′ucˇebn?′text rychle prohleda′vat cˇi cˇ?′st na obrazovce.Dalsˇ?′zanedba′vanou oblast?′pozornosti prˇi prˇ?′praveˇrozsa′hly′ch sad e-dokumentu?je navigace cˇtena′rˇe prˇi jejich procha′zen?′[Neverˇilova′a Sojka,2005].

4Za′veˇrem

I prˇi pokroku dnesˇn?′ch informacˇn?′ch technologi?′nelze spole′hat na jejich samospasitel-nost,ani dosud nen?′vsˇeobecneˇakceptova′n zˇa′dny′forma′t pro rozhran?′mezi vy′ukovy′mi sd?′litelny′mi objekty.Pro prˇ?′pravu kvalitn?′ch e-vy′ukovy′ch objektu?je trˇeba prˇizvat spe-cialisty na design pro dnesˇn?′vy′stupn?′zarˇ?′zen?′,ale take′zvysˇovat kulturnost i vzdeˇlanost pedagogu?zapojeny′ch do e-learningu.

Doufejme,zˇe kvalitneˇzpracovane′e-dokumenty pro e-vy′uku budou m?′t takovou zˇivotada′rnou s?′lu jako Golemu?v sˇe′m a zˇe se na′m prˇ?′prava e-dokumentu?pro e-learning nevymkne z rukou tak,jak se to stalo v prˇ?′beˇhu o Golemovi.

Podeˇkova′n?′

Tato esej vznikla v ra′mci rˇesˇen?′projektu,,E-learning v kontextu se′manticke′ho webu‘‘na′rodn?′ho programu Informacˇn?′spolecˇnost,grant cˇ?′slo1ET208050401.

32Petr Sojka

Reference

Barˇinka a V ojteˇch,2005.Barˇinka,L.a V ojteˇch,L.(2005).DocBook jako cesta k e-learningu.

V[Sojka a Pitner,2005],strany33–38.

Dosˇla′et al.,1999.Dosˇla′,Z.,Plch,R.,a Sojka,P.(1999).Matematicka′analy′za s programem Maple:1.Diferencia′ln?′pocˇet funkc?′v?′ce promeˇnny′ch.CD-ROM,

http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/.

Dosˇla′et al.,2002.Dosˇla′,Z.,Plch,R.,a Sojka,P.(2002).Matematicka′analy′za s programem Maple:2.Nekonecˇne′rˇady.CD-ROM,http://www.math.muni.cz/~plch/nkpm/. DVD10@FI,2004.DVD10@FI(2004).DVD10@FI.

DVD-ROM,http://10.fi.muni.cz/.

Goldfarb,2003.Goldfarb,C.F.(2003).The SGML History Niche.

http://www.wendangku.net/doc/82d16b1ffad6195f312ba62f.html/history/index.htm.

Gregar a Pitner,2005.Gregar,T.a Pitner,T.(2005).Vyuzˇit?′na′stroju?pro zpracova′n?′prˇirozene′ho jazyka v e-learningu.V[Sojka a Pitner,2005],strany45–50.

Holecˇek a Sojka,2004.Holecˇek,J.and Sojka,P.(2004).Animations in a pdfT E X-generated PDF.TUGboat,25:35–41.

Pavlovicˇet al.,2005.Pavlovicˇ,J.,Pitner,T.,Kuba′sek,M.,and Svoboda,L.(2005).Searching and E-learning System above Digital Sources.In[Sojka a Pitner,2005],pages39–44. Neverˇilova′a Sojka,2005.Neverˇilova′,Z.a Sojka,P.(2005).XML-Based Flexible Visualisation of Networks:Visual Browser5pages,submitted for publication.

Shneiderman,2000.Shneiderman,B.(2000).Creating creativity:User interfaces for supporting innovation.ACM Transactions on Computer-Human Interaction,7(1):114–138. Skyme,2002.Skyme,D.J.(2002).Is Content King?

http://www.wendangku.net/doc/82d16b1ffad6195f312ba62f.html/updates/u59_f2.htm.

Sojka,1998.Sojka,P.(1998).Publishing Encyclopaedia with Acrobat using T E X.In Towards the Information-Rich Society.Proceedings of the ICCC/IFIP conference Electronic publishing’98,pages217–222,Budapest,Hungary.ICCC Press.

Sojka,2004.Sojka,P.(2004).Technologie multimedia′ln?′ho publikova′n?′na DVD:zkusˇenosti z projektu DVD10@?.V Sedla′cˇek,J.,editor,Sborn?′k prˇ?′speˇvku?ze semina′rˇe a souteˇzˇe eLearning2004,strany198–206,Hradec Kra′love′.

Sojka a Pitner,2005.Sojka,P.,Pitner T.,editorˇi(2005).SCO2005–Sharable Content Objects, Brno,Czech Republic.Masarykova univerzita v Brneˇ,CˇR.

Vsˇech peˇt pohromadeˇ,1999.Vsˇech peˇt pohromadeˇ(1999).Vsˇech peˇt pohromadeˇ.CD-ROM, http://nlp.fi.muni.cz/projekty/vsech5/.