文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 弟子规全文拼音版--word版-直接打印

弟子规全文拼音版--word版-直接打印

弟d ì子z ǐ规ɡu ī

【总z ǒn ɡ 叙x ù

弟d ì 子z ǐ 规ɡu ī 圣sh an ɡ 人r ?n 训x ùn 首sh ǒu 孝xi ào 悌t ì 次c ì 谨j ǐn 信x ìn 泛f àn 爱ài 众zh ?n ɡ 而?r 亲q īn 仁r ?n 有y ǒu 余y ú 力l ì

则z ? 学xu ? 文w ?n 【入r ù则z ?孝xi ào 】

父f ù 母m ǔ 呼h ū 应y īn ɡ 勿w ù 缓hu ǎn 父f ù 母m ǔ 命m ìn ɡ

行x ín ɡ 勿w ù 懒l ǎn 父f ù 母m ǔ 教ji ào 须x ū 敬j ìn ɡ 听t īn ɡ 父f ù 母m ǔ 责z ?

须x ū 顺sh ùn 承ch ?n ɡ 冬d ōn ɡ 则z ? 温w ēn 夏xi à 则z ? 凊qing 晨ch ?n 则z ? 省x ǐn ɡ

昏h ūn 则z ? 定d ìn ɡ 出ch ū 必b ì 告ɡào 反f ǎn 必b ì 面mi àn 居j ū 有y ǒu 常ch án ɡ

业y a 无w ú 变bi àn 事sh ì 虽su ī 小xi ǎo 勿w ù 擅sh àn 为w ?i 苟ɡǒu 擅sh àn 为w ?i

子z ǐ 道d ào 亏ku ī 物w ù 虽su ī 小xi ǎo 勿w ù 私s ī 藏z àn ɡ 苟ɡǒu 私s ī 藏z àn ɡ

亲q īn 心x īn 伤sh ān ɡ 亲q īn 所su ǒ 好h ǎo 力l ì 为w ?i 具j ù 亲q īn 所su ǒ 恶a

谨j ǐn 为w ?i 去q ù 身sh ēn 有y ǒu 伤sh ān ɡ 贻y í 亲q īn 忧y ōu 德d ? 有y ǒu 伤sh ān ɡ

贻y í 亲q īn 羞xi ū 亲q īn 爱ài 我w ǒ 孝xi ào 何h ? 难n án 亲q īn 憎z ēn ɡ 我w ǒ

孝xi ào 方f ān ɡ 贤xi án 亲q īn 有y ǒu 过ɡu ? 谏ji àn 使sh ǐ 更ɡan ɡ 怡y í 吾w ú 色s a

柔r ?u 吾w ú 声sh ēn ɡ 谏ji àn 不b ù 入r ù 悦yu a 复f ù 谏ji àn 号h ào 泣q ì 随su í

挞t à 无w ú 怨yu àn 亲q īn 有y ǒu 疾j í 药y ào 先xi ān 尝ch án ɡ 昼zh ?u 夜y a 侍sh ì

不b ù 离l í 床chu án ɡ 丧s àn ɡ 三s ān 年ni án 常ch án ɡ 悲b ēi 咽y àn 居j ū 处ch ù 变bi àn

酒ji ǔ 肉r ?u 绝ju ? 丧s àn ɡ 尽j ìn 礼l ǐ 祭j ì 尽j ìn 诚ch ?n ɡ 事sh ì 死s ǐ 者zh ě

如r ú 事sh ì 生sh ēn ɡ

chū zé tì

【出则弟】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄道友弟道恭兄弟睦孝在中cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财物轻怨何生言语忍忿自泯huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或饮食或坐走长者先幼者后zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào 长呼人即代叫人不在已即到chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù x iàn néng 称尊长勿呼名对尊长勿见能lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路遇长疾趋揖长无言退恭立qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú骑下马乘下车过犹待百步余zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 长者立幼勿坐长者坐命乃坐zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí 尊长前声要低低不闻却非宜jìn bìqūtuìbìchíwèn qǐduìshìwùyí进必趋退必迟问起对视勿移shìzhūfùrúshìfùshìzhūxiōng rúshìxiōng 事诸父如事父事诸兄如事兄

【谨】

zhāo qǐzǎo yèmián chílǎo yìzhìxīcǐshí朝起早夜眠迟老易至惜此时chén bìguan jiān shùkǒu biàn niào huízhéjìng shǒu 晨必盥兼漱口便溺回辄净手guān bì zhèng niǔbìjiéwàyǔlǚjùjǐn qiè冠必正纽必结袜与履俱紧切zhìguān fúyǒu ding wèi wùluàn dùn zhìwūhuì置冠服有定位勿乱顿致污秽yīguìjiébúguìhuáshàng xún fèn xiàchèn jiā衣贵洁不贵华上循分下称家duìyǐn shíwùjiǎn zéshíshìkěwùguòzé对饮食勿拣择食适可勿过则nián fāng shào wùyǐn jiǔ yǐn jiǔzuìzuìwéi chǒu 年方少勿饮酒饮酒醉最为丑bùcōng róng lìduān zhèng yīshēn yuán bài gōng jìng 步从容立端正揖深圆拜恭敬wùjiàn yùwùbǒyǐ wùjījùwùyáo bì勿践阈勿跛倚勿箕踞勿摇髀huǎn jiēlián wùyǒu shēng kuān zhuǎn wān wùchù léng 缓揭帘勿有声宽转弯勿触棱zhíxūqìrúzhíyíng rùxūshìrúyǒu rén 执虚器如执盈入虚室如有人shìwùmáng máng duō cuòwùwèi nán wùqīng lüè事勿忙忙多错勿畏难勿轻略dòu nào chǎng juéwùjìn xiépìshìjuéwùwèn 斗闹场绝勿近邪僻事绝勿问jiāng rùmén wèn shúcún jiāng shàng táng shēng bìyáng 将入门问孰存将上堂声必扬rén wèn shuíduìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēn míng 人问谁对以名吾与我不分明yòn grén wùxūmíng qiútǎn g bùwèn jíwéi tōu 用人物须明求倘不问即为偷jièrén wùjíshíhuán hòu yǒu jíjièbùnán 借人物及时还后有急借不难

【信】

fán chūyán xìn wéi xiān zhàyǔwàng xīkěyān 凡出言信为先诈与妄奚可焉huàshuōduō bùrúshǎo wéi qíshìwùnìng qiǎo 话说多不如少惟其是勿佞巧jiān qiǎo yǔ huìwūcíshìjǐng qìqièjièzhī 奸巧语秽污词市井气切戒之jiàn wèi zhēn wùqīng yán zhīwèi dìwùqīng chuán 见未真勿轻言知未的勿轻传shìfēi yíwùqīng nuògǒu qīng nuòjìn tuìcuò事非宜勿轻诺苟轻诺进退错fán dào zìzhòng qiěshū wùjíjíwùmóhū 凡道字重且舒勿急疾勿模糊bǐshuō cháng cǐshuōduǎn bùg uān jǐ mòxián guǎn 彼说长此说短不关己莫闲管jiàn rén shàn jísīqízòng qùyuǎn yǐjiàn jī见人善即思齐纵去远以渐跻jiàn rén èjínèi xǐng yǒu zégǎi wújiājǐng 见人恶即内省有则改无加警wéi déxuéwéi cái yìbùrúrén dāng zìlì唯德学唯才艺不如人当自砺ruòyīfúruòyǐn shíbùrúrén wùshēng qī若衣服若饮食不如人勿生戚wén guònùwén yùlèsǔn yǒu lái yìyǒu què闻过怒闻誉乐损友来益友却wén yùkǒng wén guòxīn zhí liàng shìjiàn xiāng qīn 闻誉恐闻过欣直谅士渐相亲wúxīn fēi míng wéi cuòyǒu xīn fēi míng wéi è无心非名为错有心非名为恶guò néng gǎi guīyúwútǎng yǎn shìzēng yìgū 过能改归于无倘掩饰增一辜

fàn ài zhòng

【泛爱众】

fán shìrén jiēxūài tiān tong fùdìtong zài 凡是人皆须爱天同覆地同载xìng gāo zhě míng zìgāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo 行高者名自高人所重非貌高cái dàzhě wàng zìdàrén suǒfúfēi yán dà才大者望自大人所服非言大yǐyǒu néng wùzìsī rén suǒ néng wùqīng zī 己有能勿自私人所能勿轻訾wùchǎn fùwùjiāo pín wùyàn gùwùxǐxīn 勿谄富勿骄贫勿厌故勿喜新rén bùxián wùshìjiǎo rén bùān wùhuàrǎo 人不闲勿事搅人不安勿话扰rén yǒu duǎn qièmòjiērén yǒu sī qièmòshuō人有短切莫揭人有私切莫说dào rén shàn jíshìshàn rén zhīzhī yùsīmiǎn 道人善即是善人知之愈思勉yáng rén èjìshìèjízhīshèn huòqiězuò扬人恶即是恶疾之甚祸且作shàn xiāng quàn déjiējiàn guòbùguī dào liǎng kuī 善相劝德皆建过不规道两亏fán qǔyǔ guìfēn xiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 凡取与贵分晓与宜多取宜少jiāng jiārén xiān wèn jǐ jǐbúyùjísùyǐ将加人先问己己不欲即速已ēn yùbào yuàn yùwàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng 恩欲报怨欲忘抱怨短报恩长dài bìpúshēn guìduān suīguìduān cíér kuān 待婢仆身贵端虽贵端慈而宽shìfúrén xīn bùrán lǐfúrén fāng wúyán 势服人心不然理服人方无言

qīn rén

【亲仁】

tóng shìrén lèi bùqíliúsúzhòng rén zhěxī 同是人类不齐流俗众仁者希guǒrén zhě rén duōwèi yán búhuìsèbúmèi 果仁者人多畏言不讳色不媚néng qīn rén wúxiàn hǎo dérìjìn guòrìshǎo 能亲仁无限好德日进过日少bùqīn rén wúxiàn hài x iǎo rén jìn bǎi shìhuài 不亲仁无限害小人进百事坏

yú lì xué wén

【余力学文】

búlìxíng dàn xué wén zhǎng fúhuáchéng hérén 不力行但学文长浮华成何人dàn lìxíng bùxuéwén rèn jǐjiàn mèi lǐzhēn 但力行不学文任己见昧理真dúshūfǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiēyào 读书法有三到心眼口信皆要fāng dúcǐ wùmùbǐ cǐwèi zhōng bǐwùqǐ 方读此勿慕彼此未终彼勿起kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fūdào zhìsètōng 宽为限紧用功工夫到滞塞通xīn yǒu yísuízhájìjiùrén wèn qiúquèyì心有疑随札记就人问求确义fang shìqīng qiáng bìjìng jīàn jiébǐyàn zhèng 房室清墙壁净几案洁笔砚正mòmópiān xīn bùduān zìbújìng xīn xiān bìng 墨磨偏心不端字不敬心先病lièdiǎn jíyǒu ding chùdúkàn bìhuán yuán chù列典籍有定处读看毕还原处suīyǒu jíjuàn shùqíyǒu quēhuài jiùbǔzhī 虽有急卷束齐有缺坏就补之fēi shèng shūbǐng wùshìbìcōng míng huài xīn zhì非圣书屏勿视敝聪明坏心志wùzìbào wùzìqìshèng yǔxián kěxún zhì勿自暴勿自弃圣与贤可驯致