文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 2017新人教版一年级下写字练习词语拼音填汉字

2017新人教版一年级下写字练习词语拼音填汉字

For personal use only in study and research; not for commercial use

第一单元

1.chūn tiān dōng tiān chūn fēng dōng xuě xuě hūa fēi niǎo chū rù()()()()()()()

2.xìng míng shén me duō me shuāng shǒu zhōng guó wáng zǐ dōng fāng ()()()()()()()

3. qīng shān qīng shuǐ tiān qì qíng tiān xīn qíng qǐng wèn shēng qì()()()()()()()

4.shēng zì zuǒ shǒu zuǒ yòu hóng huā xiǎo shí shēng dòng wàn lǐ()()()()()()()

语文园地一

bái tiān huí lái zhōng?guó

()()()

第二单元

1.chī shuǐ jiào hǎo zhǔ rén jiāng shān zhù shǒu méi yǒu yǐ hòu ()()()()()()()

2. kāi huì zǒu chū běi fāng běi jīng rù mén guǎng dà

()()()()()()

3 bú guò gè zhǒng zhǒng zi yàng zi tóng hǔo hǔo bàn zhè yàng ()()()()()()()4. tài yáng yáng c hūn zhù xiào jīn zi qiū tiān yīn wèi wèi le ()()()()()()()

语文园地二

huǒ hóng qiū yī gè zì zhè yàng zhǔ rén chūn yǔ qīng chūn ()()()()()()()duì fāng guò qùcháng jiāng huì jiàn mén kǒu

()()()()()

春晓(唐)孟浩然

()眠()觉晓,处处闻啼()。

夜()()()声,()落知()()。

5.tā mén hé shān xiǎo shuō yě hǎo xuě dì tīng jiàn gē ge ()()()()()()()

6. dān yī jū zhù zhāo shǒu zhāo hu fēi kuài kuài lè

()()()()()()

7. wán lèhěn hǎo dāng shí yīn yuè tīng jiǎng xíng dòng xǔ duō()()()()()()()

语文园地三

gè zhǒng gè yàng chūn huí dà dì chūn nuǎn huā kāi wàn lǐ wú yún cháng jiāng liǎng àn ()()()()()yǔ gùo tiān qíng

()

赠汪伦(唐)李白

李白乘()将欲行,忽闻岸()踏歌声。

桃()潭()深()(),()及汪伦送()()。

第四单元

8.qíng sī chuáng dān qián fāng yáng guāng dī tóu gù xiāng xiāng yīn ()()()()()()()静夜思(唐)李白

()()()()(),疑()()()霜。

举()望()(),()()()()()。

9. hóng sè wài guó kàn jiàn bà ba wǎn shàng wán xiào zài jiàn ()()()()()()()10. zhōng wǔ jié rì zhú yè dà mǐ zhēn shì fēn qīng hóng dòu ()()()()()()()11. nà lǐ kàn zhe dào lái gāo shān gāo xìng qiū qiān chéng wéi ()()()()()()()

语文园地四

寻隐者不遇(唐)贾岛

松()()童(),言师采药()。

()()此()(),()深()知处。

5.zhōng jiān mí rén zào chéng yùn dòng shuǐ chí huān lè shàng wǎng ()()()()()()()

6. gǔ wán liáng shuǐ xì yǔ xī yáng lǐ zi yǔ qì huā xiāng ()()()()()()()

7.dǎ zào pāi dǎ cháng pǎo shǒu zú shēng yīn shēn tǐ tǐ huì()()()()()()()

8.zhī qián xiāng duì jìn rì xué xí yuǎn jìn yù shí zhèng yì ()()()()()()()

语文园地五

hé fēng xì yǔ niǎo yǔ huā xiāng gǔ wǎng jīn lái guāng míng zhèng dà gāo shān liú shuǐ()()()()()xǔe huā fēi wǔ yǒu kǒu wú xīn rù mù sān fēn shān míng shuǐ xiù hǎo zì wéi zhī()()()()()guó sè tiān xiāng gè yǒu qiān qiū fēng chuī yǔ dǎ chéng qiān shàng wàn

()()()()

第六单元

12.shǒu zhǎng cǎi guāng wú shēng shù yè kě aì jiān dāo niú jiǎo ()()()()()()()

池上(唐)白居易

()娃撑()艇,偷采()莲()。

()解藏踪迹,浮萍()道()。

小池(宋)杨万里

泉()()()惜细流,()阴照()爱()柔。

()荷()露()()(),()()蜻蜓()()()。

13.míng liàng fēi jī jiǎng tái kāi fàng xiǎo yú huā duǒ měi rén ()()()()()()()14.zhèng zhí hé biān jiā kuài

()()()

语文园地六

mǐn ér hào xúe,bù chǐ xià wèn。bù zhī zé wèn,bù néng zé xué。

(),()(), ()dú shū bǎi biàn,ér yì zì jiàn 。dú wàn juàn shū,xíng wàn lǐ lù。(),()()()

第七单元

15.yǔ wén yí cì zhǎo dào píng fēn bàn xué chū ràng shū bāo ()()()()()()()16.fēn zhōng dān yuán xǐ shǒu gòng tóng yǐ jīng jīng guò qǐng zuò ()()()()()()()17.zhǔ yào xiāng lián bǎi huā hái shì shé tou diǎn tóu

()()()()()()

18.yí kuài fēi cháng píng cháng qián wǎng xī guā jìn rù tiān kōng ()()()()()()()

语文园地七

zhōng wǔ jǐ gè shuǐ niú ér nǚ yǐ jīng huí qù zì jǐ ()()()()()()()bái yún lì qì wú bǐ dāo piàn dān yuán rén men fáng jiān ()()()()()()()chū rù xué wèn

()()

画鸡(明)唐寅

()()()冠()()裁,满身()()()将()。()()()敢轻言(),()()()()()户()。

第八单元

19.shēng bìng yī shēng bié rén shù gàn chū qí qī gè xīng guāng ()()()()()()()20 xià rén kě pà gēn zhe dà jiā shān yáng dà xiàng dōu shì ()()()()()()()21.zhuō zhù yì tiáo pá shān jiě jie nín hǎo chī cǎo shū fáng ()()()()()()()

语文园地八

朝霞()()(),晚霞()()()。

()()()戴帽,()()()()腰。

()晨()()()()(),晚()()()()()()。蚂蚁搬()蛇()道,()()()久()()()。

仅供个人参考

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.

Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.

толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.

以下无正文