文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 一年级汉语拼音词语训练

一年级汉语拼音词语训练

声母bpmfdtnl与单韵母组成的

音节词语训练

bà bɑ dà mǐ nǐ de fá mùlǎ bɑ mù mǎ mü mɑ fǔ dì

nǔ lì bì má pá pō ni tu

lǐ fà bǐ mǒ dǎ bǎ fù mǔ

lü lǘ dà fï bù pí bú pà

mǎ lù tü de dì di dú lì

句子:

(1) lì li ná lí。(2) bà bɑ lǐ fà。

(3) lù lù lü lǘ。 (4) dì di pá pō。

(5) tü de bï bo fá mù。

(6) nǐ de bà bɑ dǎ bǎ。

声母与单韵母组成的

音节词语练习(一)

ɡūɡu cū xì shü fü yǐ zi

1