文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 汉语拼音组合最全

汉语拼音组合最全

汉语拼音声母韵母表

汉语拼音组合最全

2.韵母表(24个)

(1)单韵母(6个)

汉语拼音组合最全

(2)复韵母(8个)

汉语拼音组合最全

(3)鼻音韵母(9个)

1)前鼻音韵母(5个)

汉语拼音组合最全

2)后鼻音韵母(4个)

汉语拼音组合最全

(4)特殊元音韵母(1个)

汉语拼音组合最全

3、整体音节(16个)

汉语拼音组合最全

四声调:

一声:“▔”二声:“/”三声:“\/”四声:“\”

拼音组合全:

a:a ai an ang ao

o:o ou

e:e ei en eng er

b:ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo

bu

p: pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

m: ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

f:fa fan fang fei fen feng fo fou fu

d:da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

t:ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

n:ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

l:la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lue lun luo lv

g:ga gai gan gang gao ge gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

k:ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

h:ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

j:ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

q:qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

x:xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

z:za zai zan zang zao ze zei zen zeng zi zong zou zu zuan zui zun zuo

c:ca cai can cang cao ce cen ceng ci cong cou cu cuan cui cun cuo

s:sa sai san sang sao se sen seng si song sou su suan sui sun suo

zh:zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo

ch:cha chai chan chang chao che