文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 人教版三年级的上册的语文期末分类学习的复习模板计划练习题.doc

人教版三年级的上册的语文期末分类学习的复习模板计划练习题.doc

人教版 - 三年级上册语文期末分类练习题

1、píng b àchu ān d ài zhāo hū húdié kǒng quèwǔtóng zhōng c ūzhu àng () () () () () ()()f èng wěi zh ú d ǎb àn hu ān ch àng piāo yáng jìng lǐhào qíyóu xìgǔlǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ()()zhāo y ǐn r èn ào ji éb ái y áo hu àng

()()()()

2、wán shu ǎ sh ǐj ìn r óng máo zh èxi ēji ǎzhu āng di ào y ú sh èng k āi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ()guān ch á hu āb àn h él ǒng sh ǒu zh ǎng y ǒu q ù ch áo d ài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ()

yīb ěn zh èng j īng y ǐn r én zh ùmù

( ) ( )

3、 f ēng d ǐng s ìh ū b ái f àc āng c āng z án men f èn l ì bi àn zi y ǒng q ì( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ()j ūr án hū r án zhōng y ú ju é x īn l ì li àng p ásh ān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ()

5 、yǎng wàng ji āo wài s àn b ù xi ōng p ú mi àn b āo zh ā hu òzh ě

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

k ěx ī g ǎn ku ài d īt óu ch éng sh í hu ān ku ài y án h án z ìy án z ìy ǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ()

kěn d ìng gu ǒr án hu ān b èng lu àn ti ào

1 / 16